مدل الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز

مدل طراحی آموزشی بر اساس الگو گانیه و برگیز یک الگوی شناخت گرا می باشد که در آن به تشریح شرایط و وقایع یادگیری پرداخته اند. رابرت گانیه  از پیشگامان روانشاسی تربیتی محسوب می شود که پرداختن به فنون تدریس را از دهه ۱۹۴۰ آغاز کرد. کتاب او با نام «شرایط آموزش» که اولین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد، به معرفی شرایط کلیدی آموزش مؤثر پرداخته است. او ضمن ایجاد فرایندی ۹مرحله‌ای، هر یک از آن‌ها را نیز به‌صورت تفصیلی برای آموزش مؤثر توضیح داده است. که در ادامه به بررسی این 9 مرحله خواهیم پرداخت. اما قبل از بررسی آن لازم است تا برداشتی از رویداد های آموزشی (وقایع آموزشی) از نگاه گانیه داشته باشیم.

هدف از طراحی وقایع آموزشی چیست؟

هدف از طراحی رویدادهای آموزشی آن است که یادگیرندگان را از موقعیت فعلی به موقعیت مورد نظر(هدف) برسانند. رویدادهای نه گانه آموزشی مورد نظر گانیه را می توان در طراحی یک درس یا آموزش مورد استفاده قرار داد. گانیه معتقد است که در آموزش باید کمابیش از این توالی رویدادها پیروی شود با وجود این دریافته است رعایت ترتیب توالی قطعا ضروری نیست و به موقعیت یادگیری بستگی دارد.

سطوح وقایع آموزشی شامل چه فعالیت های است؟

در مدل الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز، وقایع یا رویدادهای آموزشی شامل نه فعالیت است که سه فعالیت اول برای تحقق شرایط درونی و شش فعالیت دیگر برای تحقق شرایط بیرونی انجام می شود. این 9 رویداد آموزشی به ترتیب شامل: 

سطح ۱: جلب توجه (پذیرش)

سطح ۲: آگاه‌سازی یادگیرنده از هدف (انتظار)

سطح ۳: تحریک به‌خاطر‌آوری یادگیری‌های پیشین (‌بازیابی)

سطح ۴: ارائه مواد آموزشی و محرک‌ها (ادراک انتخابی)

سطح ۵: تدارک راهنمایی برای یادگیری (رمزگذاری)

سطح ۶: فراخوان عملکرد (‌پاسخ‌گویی)

سطح ۷:ارائه بازخورد(تقویت)

سطح ۸: ارزیابی عملکرد (بازیابی)

سطح ۹: افزایش یادگیری و انتقال (تعمیم)

اما مزیت الگوی طراحی آموزشی گانیه چیست؟

مدل الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز برای آموزش‌دهندگان و یادگیرندگان چک‌لیستی را فراهم می‌کند تا قبل از شروع فعالیت‌های آموزشی بتوانند از آن استفاده کنند. هر مرحله به نوعی از برقراری ارتباط بین مفاهیم تأکید دارد که به فرایند یادگیری کمک کند.

احساس خود را درباره این مقاله بگویید 0 نظر

1 0
مدل الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز